ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สํานวนไทย.com แหล่งรวม สำนวนไทย มากกว่า 2,000 คำ และ สํานวนภาษาอังกฤษ สุภาษิตภาษาอังกฤษ รวมทั้ง สุภาษิตไทยและคำพังเพยไทย ที่น่ารู้ น่าสนใจ พร้อมแปลความหมายให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ เพื่อเสริมเพิ่มความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

สำนวน
ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นเป็นโวหาร มีความไพเราะคมคาย ชวนให้ขบคิด หรือเป็นคำพูดที่มีชั้นเชิง มีความลึกซึ้ง อาจไม่ถูกหลักไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ แต่ก็ถือเป็นคำที่ถูกต้อง และอาจมีทั้งความหมายโดยตรง และความหมายแอบแฝงสำนวนไทย
ข้อความภาษาไทยหรือถ้อยคำที่มีการสืบต่อกันมาช้านาน โดยมีความหมายแอบแฝง มีความลึกซึ้งแยบคาย รวมทั้งมีการใช้อุปมาเพื่อเปรียบเทียบ เช่น
ขิงก็ราข่าก็แรง หมายถึง ต่างไม่ยอมลดละกัน
ยุให้รำ ตำให้รั่ว หมายถึง ยุแหย่ให้ผิดใจกันสำนวนภาษาอังกฤษ
ถ้อยคำภาษาอังกฤษที่สอดแทรกความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรม โดยเป็นถ้อยคำที่เกิดจากการเปรียบเทียบการกระทำ อารมณ์ ความรู้สึก สถานที่ และสิ่งต่างๆรอบตัว โดยสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น
It rain cats and dogs หมายถึง ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา
Make hay while the sun shines หมายถึง ให้รีบทำเมื่อมีโอกาส (น้ำขึ้นให้รีบตัก)สุภาษิต
ถ้อยคำที่เป็นคำกล่าวสั้นๆ มีความกระชับและคล้องจองกัน มีความหมายแสดงให้เห็นถึงหลักความจริง โดยมุ่งกล่าวเพื่อเป็นคติสอนใจ หรือตักเตือน สั่งสอน เช่น
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หมายถึง การหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ดี
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หมายถึง ทำกรรมดีย่อมได้ดี ทำ กรรมชั่วย่อมได้ชั่วคำพังเพย
ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ มักใช้ในการเสียดสี หรือประชดประชัน เพื่อให้ข้อคิด เช่น
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง หมายถึง การทำตามผู้อื่นโดยไม่รู้ จุดมุ่งหมาย
วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแล้วจึงคิด หาทางป้องกัน
advertisements