ซี้ซั้ว หมายถึง พูดหรือทำอะไรส่ง ๆ ไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซี้ซั้ว เช่น จะพูดอะไรก็ให้มันมีหลั ...

Read More