บ่นออดออดเป็นมอดกัดไม้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ่นออดออดเป็นมอดกัดไม้ หมายถึง บ่นอยู่นานจนน่ารำคาญ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ่นออดออดเป็นมอดกัดไม้ ...

Read More

บ่างช่างยุ แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ่างช่างยุ หมายถึง คนที่ชอบยุยงให้คนอื่นแตกคอกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ่างช่างยุ เช่น พวกบ่างช ...

Read More

บ่อน้ำ ศาลา นารีไม่เป็นเดนใคร แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ่อน้ำ ศาลา นารีไม่เป็นเดนใคร หมายถึง ใครก็ใช้ได้ไม่เป็นที่รังเกียจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ่อน้ำ ...

Read More

บานปลาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

บานปลาย หมายถึง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บานปลาย เช่น เรื่องมันก็แค่ ...

Read More

บอกแขก แปลว่าอะไร หมายถึง…

บอกแขก หมายถึง บอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันทำงาน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บอกแขก เช่น เกี่ยวข้าวปีนี้ ...

Read More

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน หมายถึง สถานที่ที่เคยอาศัยอยู่มาก่อน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านเคยอยู่ อู่ ...

Read More

บอกใบ้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

บอกใบ้ หมายถึง แนะด้วยอุบาย บอกเป็นเลศนัย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บอกใบ้ เช่น สอบคราวนี้อาจารย์ก็ ...

Read More

บ้านแตกสาแหรกขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านแตกสาแหรกขาด หมายถึง เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนในบ้านต้องพลัดพรากแยกจากกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไท ...

Read More

บอกยี่ห้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

บอกยี่ห้อ หมายถึง กิริยาท่าทางที่แสดงออกย่อมบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอหรือชาติตระกูลว่าเป็นอย่างไร ตัวอย่ ...

Read More

บ้านนอกคอกนา แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านนอกคอกนา หมายถึง คำที่คนเมืองหลวงใช้เรียกคนบ้านนอก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านนอกคอกนา เช่น ...

Read More