สารขัณฑ์ คืออะไร แปลว่า หมายถึง…

สารขัณฑ์ (Sarkhan) เป็นชื่อประเทศสมมติในนิยายเรื่องอเมริกันอันตราย (The Ugly American) และ ภาคต่อในช ...

Read More

สมบัตินักเลง แปลว่าอะไร หมายถึง…

สมบัตินักเลง หมายถึง ทรัพย์สินที่ไม่ได้มาจากการประกอบอาชีพ, ทรัพย์สินที่ไม่ยั่งยืน ไม่แน่นอน ตัวอย่า ...

Read More

สมบัติผู้ดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

สมบัติผู้ดี หมายถึง มารยาทของผู้ที่มีความประพฤติดีทั้งกาย วาจา และความคิด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

สมภารกินไก่วัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

สมภารกินไก่วัด หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ใต้บังคับบัญ ...

Read More

ส้มหล่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ส้มหล่น หมายถึง ได้มาโดยไม่คาดคิด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ส้มหล่น เช่น ใคร ๆ ก็ว่าผมนั้นส้มหล่นที ...

Read More

สร้างวิมานในอากาศ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สร้างวิมานในอากาศ หมายถึง ใฝ่ฝัน, คาดคิดหรือคาดหวังที่จะมีอะไรหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย ตัวอย่างของกา ...

Read More

สวยแต่รูป จูบไม่หอม แปลว่าอะไร หมายถึง…

สวยแต่รูป จูบไม่หอม หมายถึง งดงามเพียงร่างกาย แต่กริยาท่าทีและจิตใจไม่งดงาม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไท ...

Read More

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ หมายถึง ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำ ผู้กระทำย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจ ...

Read More

สองจิตสองใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองจิตสองใจ หมายถึง ลังเล, ตัดสินใจไม่ได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สองจิตสองใจ เช่น นายอย่ามัวแต่ส ...

Read More

สองผม แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองผม หมายถึง คนที่มีอายุแล้ว หรือคนที่เริ่มมีผมหงอกบ้างแล้ว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สองผม เช่น จ ...

Read More