ขนทรายเข้าวัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ขนทรายเข้าวัด หมายถึง การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ขนทรายเข้าวัด เช่น

  • พวกนักศึกษามารับบริจาคเพื่อระดมทุนไปสร้างโรงเรียนให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ก็เหมือนกับการ ขนทรายเข้าวัด เพราะเป็นการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
  • พวกแม่ค้าร้านอาหารมักจะมาช่วยกัน ขนทรายเข้าวัด โดยการจัดเลี้ยงอาหารฟรีให้ผู้ที่มาร่วมงานอยู่เสมอ
advertisements