ครองใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ครองใจ หมายถึง เอาชนะใจผู้อื่นได้ เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ครองใจ เช่น

  • ที่เล่าปี่ปกครองจ๊กก๊กได้มิใช่เพราะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือเพราะเหล่าขุนศึกและที่ปรึกษา แต่เป็นเพราะว่าเขาสามารถ ครองใจ คนได้นั่นเอง
  • การปกครองด้วยพระเดชคือการใช้อำนาจด้วยความยุติธรรม ส่วนการปกครองด้วยพระคุณก็คือการ ครองใจ คนให้ได้เราถึงจะได้ความภักดีเป็นผลตอบแทน
advertisements