จับต้นชนปลาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

จับต้นชนปลาย หมายถึง ลำดับเรื่องให้ถูกต้อง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย จับต้นชนปลาย เช่น

  • นี่คุณพูดอะไรของคุณ ผมฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบยัง จับต้นชนปลาย ไม่ถูกเลย
  • ก็เพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนน่ะซิ มาถึงก็ด้นสดก็เลย จับต้นชนปลาย ไม่ถูก
advertisements