นอกรีต, นอกรีตนอกรอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

นอกรีต, นอกรีตนอกรอย หมายถึง ไม่ทำตามจารีตประเพณี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย นอกรีต, นอกรีตนอกรอย เช่น

  • ในทุกศาสนามักจะมีลัทธินอกรีตแอบแฝงอยู่ เพื่อคอยหาผลประโยชน์ให้กับลัทธิของตนมากกว่ามุ่งสั่งสอนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา
  • เขาประพฤติตัวนอกรีตนอกรอยอยู่บ่อย ๆ จนคนรอบข้างเห็นเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว
advertisements