พี่น้องร่วมฟ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

พี่น้องร่วมฟ้า หมายถึง ไม่ใช่พี่น้องกันจริง ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พี่น้องร่วมฟ้า เช่น

  • พวกเขาสองคนไม่ใช่พี่น้องร่วมสายเลือดหรอกแค่พี่น้องร่วมฟ้าเท่านั้น
  • ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ชาตินี้ก็ขอเป็นพี่น้องร่วมฟ้าเดียวกัน
advertisements