วัวใครเข้าคอกคนนั้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวใครเข้าคอกคนนั้น หมายถึง กรรมที่ผู้ใดก่อไว้ย่อมส่งผลให้แก่ผู้นั้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวใครเข้าคอกคนนั้น เช่น

  • ทำกรรมอะไรไว้ก็พึงระลึกไว้เถิดว่าวัวใครเข้าคอกคนนั้น
  • นายทำบาปกรรมอะไรไว้สักวันกรรมนั้นก็ต้องกลับมาถึงนายอยู่ดี เหมือนที่โบราณว่าวัวใครเข้าคอกคนนั้น
advertisements