สุดสายป่าน แปลว่าอะไร หมายถึง…

สุดสายป่าน หมายถึง สุดกำลังความสามารถที่จะควบคุมดูแลหรือดึงกลับมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สุดสายป่าน เช่น

  • งานชิ้นนี้สุดสายป่านของเขาแล้ว
  • ตามใจลูกเสียจนสุดสายป่านจะไม่เสียเด็กได้อย่างไร
advertisements