ส่งเดช แปลว่าอะไร หมายถึง…

ส่งเดช หมายถึง ทำอะไรแค่ส่ง ๆ, ลวก ๆ, มักง่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ส่งเดช เช่น

  • ทำอะไรส่งเดชแบบนี้แล้วมันจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร
  • ทำอะไรขอให้ตั้งใจทำจริง ไม่ใช่ทำส่งเดชแค่พอพ้นตัว
advertisements