เพลง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เพลง หมายถึง แบบอย่าง, ท่วงท่า, ทำนอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เพลง เช่น

  • ต่างกันไปคนละเพลง (พระราชหัตถเลขา ร.๕ ถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
  • ร้อยภาษามาสู่เคยรู้เพลง (อภัย)
advertisements