ไกลปืนเที่ยง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไกลปืนเที่ยง หมายถึง อยู่ห่างไกลความเจริญ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไกลปืนเที่ยง เช่น

  • โลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว นายยังทำตัว ไกลปืนเที่ยง อยู่นี่
  • ถ้าทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมใจกันช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ไกลปืนเที่ยง มาตรฐานการศึกษาก็จะใกล้เคียงกับโรงเรียนใหญ่ ๆ ในเมือง
advertisements